GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ İZMİR
Başvuru Şartnamesi
 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIM VİZYONU
 
Başka bir tarım mümkün felsefesiyle hareket eden İzmir Tarımı, altı ana ayak üzerine oturan, bilimsel ve bütüncül yaklaşımla planlanan bir havza tarımı modeli. Yaygın tarımdan temel farkı, doğal kaynak kullanımını odağına alması ve sulama miktarında ciddi tasarruf sağlaması, böylelikle kuraklıkla mücadele etmesi. Bunun dışında, İzmir Tarımı, tarımı sadece tarlada yapılan ve sonlanan bir zirai faaliyet olarak görmüyor. Tohum aşamasından başlayıp son tüketiciye uzanan tüm süreci kapsıyor. Yani yoksullukla mücadele ediyor.
 
İzmir Tarımı’nı Türkiye’de bu güne kadar uygulanan tarım politikasından ayıran iki temel farktan biri kuraklıkla mücadele. 2019 verilerine göre Türkiye’de suyun yüzde 77’si tarım için kullanılıyor ve bu durum acilen değişmez ise yakın bir gelecekte içme suları tehlikeye girecek. İzmir Tarımı, ekonomik değeri yüksek ve suyu az tüketen stratejik ürünleri destekleyerek tarımsal sulamada harcanan en az suyu yüzde elli oranında azaltmayı hedefliyor. Kuraklığa karşı çiftçimizi ve şehrimizdeki milyonları koruyor, içme suyu kaynaklarımızı teminat altına alıyor.
 
İzmir Tarım politikasının ikinci farkı ise yoksullukla mücadele odağı. İzmir Tarımı, satış ve pazarlamayı en baştan planlayarak ürünlerimizin katma değerini büyütüyor, yoksullukla mücadele ediyor ve refahı artıyoruz.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Başka Bir Tarım Mümkün” sloganı ile hazırladığı tarım stratejisi ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.izmir.bel.tr/tr/Izmirtarimi
 
A. TANIMLAR
Girişimcilik Merkezi İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (bundan sonra BELEDİYE olarak anılacaktır.) bağlı olarak çalışmalarını yürüten ve girişimcilere sağlanan temel girişimcilik eğitimleri, iş geliştirme faaliyetleri ve mentorluk hizmetleri yoluyla girişimcinin gelişimini destekleyen, girişimcilerin iş dünyasında bağlantılarını güçlendirmesine sağlamaya yönelik kuluçka hizmeti veren Merkezdir.  
Program: Girişimcilik Merkezi İzmir (MERKEZ) tarafından kentimizin stratejik öncelikleri dikkate alınarak her yıl belirlenen farklı tematik alanlarda uygulanan girişim programıdır.  
Başvuru Sahibi: Program’ın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunun tüm bölümlerini son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak dolduran ve Başvuruyu Tamamla butonuna tıklayarak formu ileten katılımcıların her biri Başvuru Sahibi olarak tanımlanır.
Program Katılımcısı: Program’ın resmi internet sitesinde açıklanan kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda Program’ın uygulama dönemine seçilen kişiler Program Katılımcısı olarak tanımlanır.
 
 
B. PROGRAM’IN AMACI
MERKEZ tarafından her yıl güncellenen ve kentimizin stratejik öncelikleri dikkate alınarak belirlenen temalar ile oluşturulan Program’ın amacı girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak, hem İzmir’in hem de BELEDİYE’nin sorunlarına girişimciler ile birlikte sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve kentimizin katma değer yaratan dönüşümüne katkı sağlamaktır. Program çerçevesinde üniversiteler, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve iş dünyası arasında geliştirilecek iş birlikleriyle İzmir’de girişimcilik ekosisteminin gelişimine de katkı sağlanması hedeflenmektedir.
 
C.  BAŞVURU KOŞULLARI
1. Program’a başvurular yalnızca Program’ın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez.
2. İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanır. Başka dilde hazırlanan evrak, BELEDİYE tarafından kabul edilmez.
3. Program başvuruları 15 Mart-07 Haziran 2021 arası açık olacaktır.  Tüm katılımcılar, son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak sisteme kaydetmekle yükümlüdür, aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin BELEDİYE herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4. Program’a bireysel katılım mümkün değildir. En az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan Ekipler halinde Program’a başvurabilir. Program süresince Ekipler’in üye sayısının 2 (iki) kişinin altına düşmemesi esastır.
5. Program’a sadece 18-35 yaş arası başvurabilir. 
6. Program kuralları gereği her bir katılımcı Program’a sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, Program’ın hangi aşamasında olursa olsun, Program katılımcısı olma hakkı düşecektir.
7. Başvuru formunda, katılımcının adı, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası, elektronik posta adresi, cep telefonu, öğrenim durumu kayıt aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından BELEDİYE ya da MERKEZ tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarasına iletilecektir. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, bildirimlerin katılımcılara ulaşmamış olmasından BELEDİYE ya da MERKEZ sorumlu değildir. Merkez tarafından Program kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında ve Kanun hükümlerine uygun olarak işlenecektir.
8. Katılımcılar, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve BELEDİYE’nin bu bilgileri amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile Aydınlatma Metni’nde anılan şartlarda ve ilgili şartlara uygun olarak işleyebileceğini kabul ederler.
9. BELEDİYE çalışanlarının, birinci ve ikinci derece akrabalarının Program’a başvurması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin Program’a başvurmuş olması halinde, söz konusu katılımcı Program dışı bırakılacaktır.
10. Başvuruya konu iş fikri, her yıl belirlenen temaya uygun olarak katılımcı tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte olan her türlü yenilikçi fikir olabilir. Temaya uygun iş fikrinin kapsamı konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte; Katılımcılar bu şartnameyi imzalamakla,
    • Program’a sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
    • Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, BELEDİYE ya da MERKEZ adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;
    • İş fikrinin hukuka uygun, BELEDİYE’nin ya da MERKEZ'in değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.
 
11. Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte, katılımcılar sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. BELEDİYE gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.
12. BELEDİYE, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahipleri’ni her aşamada Program’dan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
 
D. DEĞERLENDİRME
1. Başvurular öncelikle sistem kontrolünden geçer. Sistem ilk olarak aşama kontrolü yapar ve tüm soruların eksiksiz cevaplanıp cevaplanmadığına bakar. Ardından metin tekrarı ve yasaklı kelime taraması yapılır. Son olarak da ekip üyelerinin TC kimlik numaraları, elektronik posta adresleri ve cep telefonu numaraları üzerinden bir tarama yapılır ve mükerrer başvurular tespit edilir.
2. Sistemin kontrolünden geçen başvurular, BELEDİYE tarafından belirlenecek program jürilerine iletilir. Program jürileri başvuruları MERKEZ’in web sitesi’nde yayınlanan kriter setine göre değerlendirir. Başvurular aşağıda yer alan kriterlere göre değerlendirilir:
 
Potansiyel Etki
    • Ürün ve hizmetlerinizin sorununu çözdüğü kullanıcıları nasıl tanımlarsınız? Bu tanıma uyan müşteri segmentinin büyüklüğü nedir?
    • İlk kullanıcı veya müşterileriniz kim olacak, yarattığınız çözüme en fazla ihtiyaç duyan segment kimlerdir?
    • İş fikrinizin sağladığı çevresel ve toplumsal faydalar nelerdir? Bu değerleri yaratırken nasıl ölçümlemeyi hedefliyorsunuz?
Yenilikçilik
    • İnsanlar çözmeyi amaçladığınız bu sorunu şu anda nasıl çözüyorlar? 
    • Türkiye’de ve dünyada size en yakın rakip ürünler neler?
    • Siz rakiplerinizden neyi farklı yapacaksınız, nasıl farklılaşacaksınız? Rakiplerinize karşı sizi avantajlı kılacak üstünlüğünüz ve dezavantajlarınız nelerdir? 
 
Uygulanabilirlik
    • Ekibinizin ihtiyaç duyacağı malzeme, servis, iş gücü, finansman vb. gereksinimleri nelerdir? Bu gereksinimleri nasıl karşılamayı planlıyorsunuz? 
    • Ekibinizde iş fikrinizin uygulanabilir bir projeye dönüşmesini sağlayacak yetkinlikte insanlar var mı?
 
3. Son olarak başvurular;  İzmir Büyükşehir Belediyesi, TÜSİAD ve Yaşar Üniversitesi’nden alanında uzman kişiler tarafından başvurunun kente sağladığı katma değer üzerinden gerçekleştirilecek değerlendirilmeye tabi tutulur. 
4.  Başvurular değerlendirildikten sonra Program'a katılacak asil ve yedek projeler seçilir. 
5.  Programa kabul edilen iş fikirlerinin gelişim süreci oluşturulacak Kurul tarafından takip edilecek ve gelişim göstermeyen iş fikirleri programdan çıkarılacaktır.
6.  BELEDİYE’nin Girişimcilik Programı’na seçilmeyen Başvuru Sahipleri’ne seçilmeme nedenlerine ilişkin bir geri bildirim paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
E. TAKVİM
 

Başvuru Dönemi

15 Mart 2021 – 07 Haziran 2021

Değerlendirme Süreci

07 - 21 Haziran 2021

Sonuçların Açıklanması

21 Haziran 2021

Kesin Katılımcı Listesinin Belirlenmesi

27 Haziran 2021

Eğitim ve Ön Kuluçka Dönemi

Haziran - Ekim 2021

Kuluçka Dönemi

Ekim 2021- Mart 2022

Katılımcılarının Kamuoyuna Tanıtılması

Temmuz ayının ilk haftası

 
 
 F. PROGRAM ÇERÇEVESİNDE SUNULAN FIRSATLAR ve EKİPLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Program Katılımcıları MERKEZ’i Program süresince ofis olarak kullanma ve MERKEZ'de yapılacak her türlü çalışma ve etkinliğe katılma hakkına sahip olurlar. 
2. Program çerçevesinde ilk olarak 2021 Program Katılımcıları’nın bir araya geleceği bir lansman toplantısı düzenlenir ve program takvimi, çalışma alanını kullanma şartları, eğitimler vb. konularda bilgilendirme yapılır. 
3. Program Katılımcıları’na bir yandan bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm konularda (ürün / pazar uyumu, iş modeli, MVP vb.) eğitim verilirken, diğer yandan Belediye iştirakleri, iş dünyası liderleri, girişimciler, yatırımcılar ve ekosistem aktörleri ile düzenlenen buluşmalarla deneyim paylaşımı yapmaları ve iş fikirlerini geliştirmek için uzman desteği almaları sağlanır. 
4. Sürecin sonunda Program Katılımcıları’nın kamuoyuna tanıtılacağı etkinlik düzenlenir.
5. Program Katılımcıları Program çerçevesinde gerçekleştirilen tüm eğitim ve etkinliklere katılmakla yükümlüdür. Madde F’de belirtilen sorumlulukların mazeretsiz olarak yerine getirilmemesi halinde, BELEDİYE tarafından bir kez yazılı uyarı yapılmasından sonra aynı durumun ya da başka ihlallerin devam etmesi halinde kendilerine Program dahilinde sunulan destekler sonlandırılır. 
 
G. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI
BELEDİYE’nin, objektif ve makul sebeplerle, önceden internet sitesinde açıkça duyurmak kaydı ile şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, jüri üyelerinde, program kapsamında sunulacak imkanlarda ve program takviminde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.